Hållbarhet i allt

Täljöprojektet bygger på en vision om småstad, trädgårdsstad och villastad. Målet är ett nytt, attraktivt och hållbart bostadsområde vid Åkersbergas front mot havet. Att med en blandad bebyggelse skapa en stadsmässig och pittoresk miljö med skärgårdskaraktär. Fokus ligger på hållbarhet och ekologi, med hänsyn till både nuvarande och framtida generationers behov.

Strategisk hållbarhet

Begreppet ”hållbar” innebär att bebyggelsen ska ta hänsyn till ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter. I stort och smått. Men det är inte alltid som det stora och det lilla harmoniserar. Ett nytt bostadsområde kan vara hur hållbart som helst i sin uppbyggnad men ändå vara problematiskt om det till exempel medför totalt bilberoende och saknar offentlig miljö som kan locka besökare.

I Täljöprojektet ligger tonvikten därför på strategisk hållbarhet, vilket innebär att de faktorer som betyder mest för samhället har beaktats först. Därefter har hänsyn tagits till alla andra aspekter av hållbarhet. Att minska beroendet av Stockholms innerstad i regionen genom att erbjuda god stadsmiljö på nära håll, är av högsta prioritet. Det skapar förutsättningar för minskad biltrafik och stärkt lokal ekonomi. Den levande staden med sina offentliga platser är också en förutsättning för god integration i samhället.

Ekologisk hållbarhet

Självklart har också hänsyn tagits till ekologisk hållbarhet. Denna bär upp ekosystemens långsiktiga överlevnad och är därför grunden för all annan hållbarhet. Här har den biologiska mångfalden en stor betydelse liksom effektiv resursanvändning.

I visionen ingår också att Täljö Strandäng, Näsängen och Kanalstaden ska bli gröna. Det innebär att strandängarna ska restaureras och hållas levande, fiskevattnet i Täljöviken ska förbättras och befintliga skogsstigar ska knytas till stadens gatunät. Ambitiösa skötselplaner är kopplade till detaljplanen.

Målet är att göra området mer tillgängligt för allmänheten och samtidigt skydda och förstärka dess unika natur och kulturvärden. Värdefulla siktstråk mot havet, ädellövträd och skogsvägar ingår som en viktig del i området och bidrar med både upplevelsevärden och identitet till den nya miljön.

Strandängarna lämnas obebyggda både för att skapa en skyddad plats för strandlevande fåglar, och som en möjlighet till pedagogisk information samt studier för barn och vuxna.

Landskapet

Detaljplanen för Täljö Strandäng är utformad helt i samklang med landskapet. Det betyder bland annat att angränsande skogsryggar lämnas obebyggda för att landskapets profil inte ska tappa sin höjd. Parker och gröna släpp skapar stråk mellan husen mot havet och anslutande skogsområden. Vid detaljplanens utformning har även hänsyn tagits till strandskydd, översvämningsrisker, klimatpåverkan samt geologiska förhållanden.

Hållbar bebyggelse

De grönskande, stillsamma gatorna kommer att ge plats för människor att röra sig och mötas på ett tryggt sätt. Småhus blandas med lägenheter och seniorboende för att göra stadsdelen varierad och levande. Torg och bryggor planeras för att underlätta spontana aktiviteter och ett socialt liv. En väl fungerande kollektivtrafik med bussar som kopplar ihop Täljö Strandäng med Näsängen, Kanalstaden, Åkersberga centrum samt tågstationerna, är också en nyckelfaktor i stadsdelens hållbarhetsplan. Områdets bevarade konferensbyggnad från 1960-talet har en unik prägel med en omtalad interiör. Nu byggs den om till en modern skola med idrottshall och i omvandlingen kommer bevarandet av byggnadens historiska drag tas i beaktande.

Strandpromenad och cykelpendling

När de två områdena Täljö Strandäng och Näsängen är utbyggda kommer en strandpromenad att löpa runt hela Täljöhalvön så att allmänheten kan promenera och cykla längs kuststräckan. Strandpromenaden kommer på så vis att knyta samman cykelvägnätet mellan Svinninge och Åkersberga centrum och utgöra en del av stomnätet för cykelpendling mot Täby/Stockholm. Genom alla stadsdelar i Täljöprojektet kommer cykelleder för pendling att finnas som ett vindskyddat och tryggt alternativ till strandpromenaden. Inom stadsmiljön bildar trottoarer, smågator och stigar en sammanhängande väv som utgör attraktiva cykel- och promenadalternativ.